Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Kyushu Basho 2018

Post basho

Sekitori-Quadrumvirate

Kyushu Basho 2018

Post basho

Odd Sumo

Kyushu Basho 2018

Post basho

SalaryCap Sumo

Kyushu Basho 2018

Post basho


Sekitori-Oracle Yusho and Sansho

Yusho NM4 Tsuchinoninjin
Jun-Yusho NS Gurowake
Shukun-Sho NM4 Tsuchinoninjin
Kanto-Sho NS Gurowake
Gino-Sho NS Gurowake

Sekitori-Quadrumvirate Yusho and Sansho

Yusho HS Norizo
Jun-Yusho NK Derosa
Jun-Yusho HM9 Chankoyama
Jun-Yusho NM9 Reijnguoshan
Jun-Yusho NJ12 Kobashi
Shukun-Sho HM14 Gernobono
Kanto-Sho NM16 Kyoju
Gino-Sho HM9 Chankoyama

Odd Sumo Yusho and Sansho

Yusho NJ9 Hakase
Jun-Yusho NJ10 Unkonoyama
Big Play NJ9 Hakase
Big Win NJ10 Unkonoyama
Big Calm NM2 Chishafuwaku

SalaryCap Sumo Yusho and Sansho

Yusho HO2 Derosa
Jun-Yusho HJ3 Takanorappa